مشاور تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی

مشاور تبلیغاتی چیست مشاور تبلیغاتی عنوانی جدید است در اکثر کسب و کارهای امروزی استفاده میشود. رقابتی شدن کسب و کارها فضایی را به وجود اورده تا نقش تبلیغات در کسب و کارها پررنگ تر شود. ازطرف دیگر بیشتر صاحبان کسب و کارها وقتی ندارند تا در زمینه تبلیغات فعالیت کنند.در این زمینه متخصصانی وجود…