مکان ایده ال تبلیغات محیطی

مکان ایده ال تبلیغات محیطی

بهترین مناطق داخل شهری برای تبلیغات محیطی شهر تهران به دلیل وسعت زیادی که دارد، به ۲۲ منطقه شهرداری تقسیم شده است که هرکدام از این مناطق دارای سطوح مختلفی از امکانات هستند. میزان توسعه یافتگی این مناطق، معیاری برای بالا شهربودن و پایین شهر بودن است.همچنین میزان توسعه یافتگی این مناطق به ۲۲ شاخص…